Regulamin świadczenia usługi „KOD DO RADIA” w serwisie  www.kod-radia.pl
obowiązujący od dnia 18.09.2021 r.

§1. Realizacja usługi

1. Usługa „KOD DO RADIA” jest oferowana przez:
Damian Rachtan, ul. Langiewicza 156a, 26-130 Suchedniów
tel. +48 730-064-064, e-mail: kontakt@kod-radia.pl
2. Usługa jest dostępna tylko i wyłącznie dla radii oraz nawigacji samochodowych wyszczególnionych na stronie.
3. Usługodawca zobowiązuje się do przekazania klientowi przedmiotu usługi, czyli kodu odblokowującego do radia, zgodnie z podanymi przez klienta parametrami.
4. Usługodawca zastrzega, iż kody odblokowujące do radia będą skuteczne, gdy zostanie podany poprawny numer seryjny radia przez Usługobiorcę.
5. W przypadku, gdy Usługobiorca wpisywał wcześniej do radia jakiekolwiek inne kody odblokowujące, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak usunięcia blokady radia, a Usługobiorcy nie przysługuje w takim przypadku zwrot poniesionych kosztów.
6. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z opisem / warunkami usługi znajdującymi się pod formularzem zamówienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku złożenia błędnego zamówienia, wynikającego z nie zapoznania się w warunkami usługi.
7. Usługa zostanie zrealizowana po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości zgodnej z Cennikiem na stronie. Płatności dokonuje się po wypełnieniu odpowiedniego formularza w serwisie internetowym Usługodawcy.
8. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Usługobiorcy kodów odblokowujących w terminie określonym na stronie, w zależności od danego modelu i marki radia. Do terminu realizacji usługi nie wlicza się weekendów, Świąt i dni wolnych od pracy. Czas ten może wynosić maksymalnie 48 godzin.
9. Usługodawca w uzasadnionych przypadkach (awaria, przerwa w działaniu serwera dekodującego itp.) może wydłużyć termin realizacji Usługi pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia Usługobiorcy o nowym terminie realizacji.
10. Usługodawca z przyczyn technicznych może anulować zlecenie. Wówczas opłata za niezrealizowaną usługę zostanie niezwłocznie zwrócona Usługobiorcy wyłącznie na konto bankowe lub kartę kredytową.
11. Obsługą płatności zajmuje się firma ePłatności sp. z o.o. sp. k., prowadząca serwis HotPay.pl.

§2. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności oraz otrzymanych kodów odblokowujących należy składać na adres kontakt@kod-radia.pl
2. Reklamacje dotyczące:
1. płatności – rozpatruje Usługodawca
2. otrzymanych kodów odblokowujących – rozpatruje Usługodawca.
4. Reklamacje usługi powstałe nie z winy Usługodawcy będą rozpatrywane negatywnie.
5. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni roboczych.
6. O wyniku rozpatrzenia reklamacji klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
7. Opłata za zrealizowaną usługę nie podlega zwrotowi.
8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie kodu odblokowującego, w szczególności za:
1. Całkowitą blokadę urządzenia
2. innych skutków ubocznych

§3. Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje z dniem jego opublikowania.